Turneringsreglement

Der spilles efter DBf’s regler.

 1. Den enkelte spiller skal fremlægge et systemkort før hver rundes start.
 2. Melderens makker skal alerteres alle kunstige meldinger til og med 3NT.
 3. En melding på 4-trinet og derover skal kun alerteres, hvis der er tale om en kunstig melding i første melderunde.
 4. Alle springmeldinger. uanset trin – skal varsles med et stopkort. Næste spiller skal holde ca. 10 sek. pause.
 5. Ved enhver turnering i klubben vil det altid være de elektroniske indtastninger fra BridgeMates, der er gældende, hvis ikke andet er blevet bekendtgjort.
 6. Såfremt turneringsledelsen bliver orienteret om en tydelig fejlindtastning, kan denne rettes indtil dagen før næste turneringsdag, hvis begge involverede par er enige om det.
  Ved turneringer over én aften kan der ikke ske rettelser efter, at resultatet er offentliggjort.
  Hvis der inden to dage efter en sådan turnering konstateres en klar tastefejl, kan denne, hvis begge involverede par er indforstået hermed, dog rettes af hensyn til evt. bronze/sølvpoint tildelinger samt handicap beregning, mens de uddelte præmier ikke røres.

  § 1) Generelle regler:
  a) Det er det enkelte medlems personlige ansvar at melde afbud.
  b) Det er det enkelte medlems ansvar at finde en substitut til enhver løbende turnering. Når et medlem sender en substitut, betaler medlemmet normalt for substituttens forplejning (vin, øl eller vand).

  § 2) Partunering:
  a) Substitut
  Hvis en spiller har spillet en turnering med to forskellige substitutter, der hver har spillet 50% af turneringen, er det den substitut, der sidst har været med i turneringen, der medregnes.
  Hvis en spiller til klubmesterskabet har spillet hele turneringen med flere forskellige substitutter, hvor hverken disse eller den sædvanlige makker opfylder kravet om 50% reglen, udnævnes der det år kun én klubmester.

  1) En substitut: Hvis substitutten har et handicap der er 20% bedre end den der substitueres for, reguleres scoren på følgende måde – eksempel:

  Parrets score er 100 og middelscoren er 84 reguleres på følgende måde:
  Den faste spiller får 100 og substitutten reguleres til 84, disse tal lægges sammen og dels med 2, så parrets scoren bliver 92.
  Dette benyttes i løbende turneringer og ikke i enkeltdags turnering.
  Substituttens regulerede score får ingen indflydelse på evt. optjente mesterpoint eller på handicap regulering.

  2) Ved et helt substitutpar: Opnået resultat reguleres ved turnerings-afslutning til normalparrets gennensnitlige middelscore, hvorimod opnået score står ved magt ved lavere score.

 1. b) Tidsoverskridelse Hvis parrene ved et spillebord ikke er færdige til den fastsatte tid – 7 min. for parturneringer og ca. 98 min (14 spil) for holdturneringer (se §3C) – Er man ikke færdige i parturneringer når uret ringer 2. gang – SKAL spillet spilles færdig, begge par modtager en advarsel dog sådan, at er der enighed om, at det ene par er skyld i overskridelsen, tildeles advarslen kun til dette par. 

  I gentagelses tilfælde vil scoren blive justeret. (M+/M-)
 1. c) Placering
  Placering ved lighed i par- og/eller holdturneringer afgøres primært efter indbyrdes kampe  i turneringen – dernæst efter bedste handicapforbedring i turneringen. Er dette ikke muligt, trækkes lod.

  §3) Holdturnering:
  a) Holddannelse: Hvad enten det er Monrad eller alm. holdturnering dannes holdene efter handicaprang og slangemetoden.
  b) Substitut:
  Der stilles ikke krav omkring substitutter: Ved et helt substitutpar står det opnåede resultat ved magt. Imidlertid sker den regulering, hvis handicap for holdet er mere en 20 % bedre end for holdet i stambesætning. Det således opnåede resultat reguleres ned til det oprindelige holds gennemsnitlige score i hele turneringen ved højere score, hvorimod opnået score står ved magt ved lavere score.
  c) Tidsoverskridelse:
  Første 5 minutter er gratis, herefter fradrag af 1 KP for hvert påbegyndte 5. minut.
  Der sker fradrag i den endelige score fra begge hold med mindre, TL kan fastslå hvilken side,der har forårsaget forsinkelsen. I så fald trækkes intet fra det sagesløse hold.

  Dispensation for overskridelse af tiden, kan gives ved turneringsleder tilkald samt ved spillende turneringsleder.

  §4) En substitut der ikke er medlem af Bridgelogen, kan ikke blive klubmester i Hold eller Par