KlubreglerFormålet med dette reglement er:
At sikre en god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringerne.
At hjælpe medlemmerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.
At hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet.
§ 1 Sæsonstart er normalt den første tirsdag og torsdag i september måned.
Sæsonen slutter for samtlige klubbers vedkommende den sidste spilledag i april måned.
§ 2 Ved sæsonstart fremlægger klubbens spilleudvalg en plan over sæsonens turneringer.
Generelt spilles der ikke på helligdage, samt i skolernes jule- og påskeferier.
Klubben holder normalt efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8.
I visse år spilles der også første tirsdag og torsdag i december måned, og første søndag derefter holdes normalt juleafslutningen for samtlige klubber.
§ 3 Det af bestyrelsen nedsatte spilleudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. Spilleudvalget pålægger turneringslederne ansvaret for, at de ugentlige turneringer afvikles. Klubbens turneringsledere og formanden fungerer i fællesskab som klubbens turneringskomité. (Regelfortolkende udvalg)
§ 4 Turneringslederen skal tilkaldes så snart opmærksomheden, er blevet henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen skal ske stille og roligt uden unødig forstyrrelse, da det er en naturlig del af spillet, at fejl rettes på denne måde. Der må ikke meldes eller spilles videre før, turneringslederen har truffet en afgørelse. Afgørelsen kan, efter at turneringen er slut, indklages for klubbens turneringskomité, hvis man er uenig i afgørelsen.
§ 5 Der er afsat 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift i klubbens parturneringer. Såfremt spilletiden overskrides, justeres scoren således:

1)Hvis der er 5 minutter (når uret ringer første gang) eller mindre, må der gerne startes på et nyt spil. Hvis spillet ikke er afsluttet ved signal til rundeskift, skal spillet afsluttes og tastes som ikke spillet. Første gang advarsel til begge par (kun til det ene par, hvis der er enighed om, at dette par alene har skylden). Anden, og efterfølgende gange: -10% (40-40)

2)Advarsel, der ikke udløser straf den pågældende spilledag, overføres til næste spilledag i den pågældende turnering. Dette forhindrer, at man i sidste runde kan overskride tiden uden straf.


Dispensation for overskridelse af tiden, kan gives ved turneringsleder tilkald samt ved spillende turneringsleder.

Holdturnering:
Ved overskridelse af spilletiden anvendes efter Danmarks Bridge forbunds (DBf) turneringsreglement.

1)En tidsoverskridelse på under fem minutter straffes ikke.

2)Hold, som overskrider den fastsatte tid med mindst 5 minutter, idømmes straffe:
           mindst   5, men under 10 min.: 1 KP
           mindst 10, men under 15 min.: 2 KP
           mindst 15, men under 20 min.: 3 KP
           mindst 20, men under 25 min.: 5 KP
           mindst 25, men under 30 min,: 8 KP

3)Forsinkelser på 30 min. eller mere straffes efter turneringslederens skøn, dog ikke mindre end foranstående.

§ 6 Medlemmer, som er forhindret i at møde på en spilleaften, har pligt til selv at skaffe en substitut. På klubbens hjemmeside findes lister over substitutter til hver klub. I tilfælde, hvor medlemmer alligevel ikke selv kan finde en substitut, vil turneringslederen være behjælpelig og er i så tilfælde frit stillet og kan indsætte en hvilken som helst substitut. Når et medlem sender en substitut, betaler medlemmet normalt for substituttens forplejning (vin, øl eller vand).
En substitut må IKKE forstærke holdet eller parret væsentligt. Derfor er der på substitutlisterne anført  A, B eller C-rækkerne.
§ 7 Justering af score ved substitut foretages kun i parturneringer. Såfremt der kun er én substitut, foretages der ingen justering. Hvis begge spillere i et par er substitueret, justeres score til middel. Et rent substitutpar kan ikke opnå topscorepræmie.
§ 8 Seedning.
Ny parturnering seedes efter op- og nedrykning ved afslutning af den foregående turnering. Dette gælder også parturneringer over 2 gange. 
Holdturneringer seedes efter handicap efter følgende formel:

MONRAD: 
holddannelse efter 
'slangemetoden':
Hold    1 =   1 og 4
Hold    2 =   2 og 3
Hold    3 =   5 og 8
Hold    4 =   6 og 7
Hold    5 =   9 og 12
Hold    6 = 10 og 11
Hold    7 = 13 og 16
Hold    8 = 14 og 15
Hold    9 = 17 og 20
Hold 10 = 18 og 19
Hold 11 = 21 og 24
Hold 12 = 22 og 23 osv.                             HOLD I 2 RÆKKER                     
                             holddannelse efter 
                             'slangemetoden':
A-rækken:
Hold 1 =  1 og 4
Hold 2 =  2 og 3
Hold 3 =  5 og 8
Hold 4 =  6 og 7
Hold 5 =  9 og 12
Hold 6 =10 og 11
B-rækken:
Hold 1 = 13 og 16
Hold 2 = 14 og 15
Hold 3 = 17 og 20
Hold 4 = 18 og 19
Hold 5 = 21 0g 24
Hold 6 = 22 og 23

§ 9 Ved enhver turnering i klubben vil det altid være de elektroniske indtastninger fra BridgeMates, der er gældende, hvis ikke andet er blevet bekendtgjort.
§ 10 Såfremt turneringsledelsen bliver orienteret om en tydelig fejlindtastning, kan denne rettes indtil dagen før næste turneringsdag, hvis begge involverede par er enige om det. Ved turneringer over én aften kan der ikke ske rettelser efter, at resultatet er offentliggjort. Hvis der inden to dage efter en sådan turnering konstateres en klar tastefejl, kan denne, hvis begge involverede par er indforstået hermed, dog rettes af hensyn til evt. bronze/sølvpoint tildelinger, mens de uddelte præmier ikke røres.
§ 11 Hvis to eller flere par i en par- og/eller hold i en holdturnering står lige, er det deres indbyrdes kampe gennem hele turneringen, der lægges til grund for, hvem der er vinder. Det samme gælder i tilfælde af op- og nedrykning i de samme turneringer.
Ved ligestilling efter en sådan beregning gives samme placering. Til brug for eventuel op- eller nedrykning anvendes lodtrækning.
§ 12 Ingen spillere eller substitutter (som skal være medlem af Bridgelogen Roskilde) er berettiget til at modtage præmier eller pokaler med mindre, han/hun selv har spillet 50% eller mere af turneringen.
§ 13 Hvis en spiller har spillet en turnering med to forskellige substitutter, der hver har spillet 50% af turneringen, er det den substitut, der sidst har været med i turneringen, der medregnes. Hvis en spiller til klubmesterskabet har spillet hele turneringen med flere forskellige substitutter, hvor hverken disse eller den sædvanlige makker opfylder kravet om 50% regelen, udnævnes der det år kun én klubmester.
§ 14 Det henstilles til medlemmerne at medtage et lovligt udfyldt systemkort til hver spilledag og lægge det frem på bordet, så modstanderne får mulighed for at se og gennemgå systemaftalerne.
§ 15 Det påhviler klubbens medlemmer at behandle klubbens materiel skånsomt
§ 16 Medlemmerne vil, pr. mail, på klubbens hjemmeside - eller ved underretning på klubaftnerne, blive orienteret om arrangementer eller turneringer i andre klubber (hvis vi har fået meddelelser herom) ligesom der vil blive orienteret om Distrikt- og DBF-turneringer, samt alt relevant information om klubben.
§ 17 Ethvert medlem kan frit vælge makker, men bestyrelsen afgør suverænt, om valget kan resultere i medlemskab af klubben, normalt efter én sæson. Et klubmedlem, der har fået en ny udefra kommende makker, er, sammen med sin nye makker, lige som alle andre medlemmer, underlagt følgende bestemmelser:
Forlader klubmedlemmet, i eller umiddelbart efter første sammenspillende sæson klubben, forlader også den nye makker klubben. Hvis et medlem er utilfreds med sin makker, og derfor ønsker en anden, er det den person, der er utilfreds, der må vige - evt. forlade klubben.
§ 18 Optagelse af nye medlemmer i klubben er bestyrelsens ansvarsområde.
§ 19 Klubpokalerne, der hvert år tildeles klubmestrene, er vandrepokaler og forbliver at være Bridgelogen Roskildes ejendom. Pokalerne opbevares i et skab i klublokalerne.

Etik:
God etik før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får størst mulig glæde ved turneringsbridge, og ved klublivet i øvrigt.

-------------------------------------------------------------------------
Bridgelogen Roskilde er medlem af Danmarks Bridgeforbund.

Klubreglerne er alene formuleret af bestyrelsen.

Klubreglerne bliver løbende revideret - senest maj, og september 2008, april 2011
samt revision og udvidelse  januar 2013
ændret 2015 og 2016
senest ændret april 2017