Generalforsamling


Referat af ordinær
Generalforsamling
i Bridgelogen Roskilde
Fredag den 28. april 2017 kl. 17.00
Fritidscenter "Hedehuset", Hovedgaden 371, 2640  Hedehusene
1.Valg af dirigent. 
Ib Christoffersen valgt som dirigent. Kaare Steenstrup skrev referat. Dirigenten godkendte alle formalia i forhold til mødeindkaldelse.


2.Bestyrelsens beretning, v/formanden
Beretningen kan læses her...

Bemærkninger og spørgsmål fra medlemmer:
A)  Hvilket mål har bestyrelsen for anvendelse af den store driftskapital? Bestyrelsens svar: Det store beløb stammer fra deltagelse i Roskilde Festivalen gennem flere år. Disse penge må ikke anvendes til almindelig drift, men kan anvendes til ekstraordinære investeringer. Eksempler kan være bedre inventar, afholdelse af kurser for medlemmer, udbygning af spillokaler.
B)  Kendes størrelsen på den forestående udvidelse af nuværende spillokale? Svar: Nej. Aftalen er ikke forhandlet endeligt på plads med ejerne af Logen.
C) Har klubben nogen garanti for, at lejemålet har en eller anden form for sikkerhed i fremtiden? Svar: Ja, det mener vi. Vi er meget opmærksomme på, at den nye lejekontrakt sikrer os i en flerårig periode.


3.Godkendelse af revideret årsregnskab, v/kassereren
Årsregnskabet blev fremlagt af Margit Laugesen. Bilag udsendt sammen med mødeindkaldelse. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4.Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på kr. 50,- især begrundet i stigende kontingent til DBf.
Kontingent foreslås hævet med 50 kr i næste sæson. Stigningen skyldes øget kontingent til forbundet, forpligtelser i forholdet til Bridgehuset og almindelige udgiftsstigninger gennem de sidste år. Forslaget blev enstemmigt godkendt.


5.Godkendelse af budget v/kassereren
Budget for 2017 fremlagt. Bilag udsendt sammen med mødeindkaldelse. Budget godkendt.


6.Indkommende forslag.
Ingelise og Vagn Gustafsson foreslår, at klubbernes topscorepræmier afskaffes. Tom fra bestyrelsen stillede et modforslag, der går ud på at den ugentlige præmie ikke skal være på baggrund af topscore men på baggrund af størst forbedring af handicaptallet. (Ikke som en procentvis forbedring, men som den nominelle talværdi.) Forslagene blev livligt debatterede, og til sidst satte dirigenten forslagene til afstemning.
A) Forsamlingen afgjorde med stort flertal, at præmiering skal forsætte.
B) Stort flertal bestemte efterfølgende, at præmiering skal ske som følge af bedste forbedring af handicap.
C) To spørgsmål blev til sidst overladt til bestyrelsen:
Kan præmier kun tildeles par, hvis det er ”rent” uden substitutter, og skal ordningen afvikles i 2 perioder, med nul-stilling ved årsskiftet?


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Tom Rosenkilde, blev genvalg.
Margit Laugesen, blev genvalg.
Henny Hansen, blev genvalg.
Kaare Steenstrup, blev genvalg.

Følgende suppleant til bestyrelsen er på valg for 2 år:
Pernille Juhl har ønsket at fratræde. I stedet for blev Benny Pilgaard valgt.


8.Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Vibeke Petersen, blev genvalg.
Revisorsuppleant Lise Stryhn, har ønsket at fratræde. I stedet for blev Christian Bistrup valgt.  


9.Eventuelt.
A) Debat om metode for holdsammensætning. Nogle medlemmer ønsker, at man på baggrund af handicaptal sammensætter bedste og svageste par (osv) i de 2 rækker for at undgå, at man allerede fra starten af kan udpege vinderne. Andre ønsker, at den nuværende slangemodel fortsætter. Enkelte ønsker, at hold sammensættes efter eget ønske. Spørgsmål udenfor dagsorden kommer ikke til afstemning. Derfor blev konklusionen, at turneringsudvalg og bestyrelsen på baggrund af debatten fastlægger proceduren for kommende sæson.
B) Ønske om, at de enkelte spil kan sammenlignes med resultater fra andre borde. Lige nu spilles de enkelte spil 4 gange på en aften. Flere resultater kræver en helt anden turneringsplan og vil derfor ikke være en nærliggende mulighed. Tom vil undersøge om Bridge Maten kan indstilles til at vise flere resultater i løbet af aftenen (eller eftermiddagen).
C) Som sidste punkt takkede Bente for den hjælp, hun i det daglige modtager fra mange medlemmer. Det er dejligt med opmærksomheden, når nu synet ikke er så godt som tidligere. Mødet afsluttede med formandens og dirigentens tak for forsamlingens gode opførsel under mødet!

Ib Christoffersen                                                                              Bente Breindal
        Dirigent                                                                                              Formand