Vedtægter


§ 1 Navn og hjemsted. 
Klubbens navn er Bridgelogen Roskilde – klubben er hjemmehørende i Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 02. februar 1999.
§ 2 Formål. 
Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for, gennem træning, undervisning og turneringsspil, at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge. 

Ved opsparing og deltagelse i eksterne aktiviteter er det klubbens målsætning at skabe en formue, der kan anvendes ved: 
              a)  Indkøb af særligt materiel 
              b)  Særlige arrangementer til gavn for klubbens medlemmer 
              c)  Etablering af spillelokaler enten via køb eller bindende lejemål 

Disse midler placeres på en særskilt bankkonto, og renterne tilgår formuen.
§ 3 Tilhørsforhold. 
Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Østsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.  Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpoint-­‐ og Handicapordning efter de gældende regler.
§ 4 Medlemsskab. 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse. 

Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for Bridgelogen Roskilde. 

Indmeldelse skal ske til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det. 
Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud, som ikke tilbagebetales ved udmeldelse. 
Vender udmeldte medlemmer senere tilbage til klubben, skal der ikke betales nyt indskud. 

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson. 

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson. 

I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles. 

Bestyrelsen kan udnævne et medlem, der har gjort en ekstraordinær stor indsats for klubben, til ÆRESMEDLEM. Et æresmedlemsskab er livsvarigt og indebærer, at æresmedlemmet er kontingentfri og vederlagsfrit kan deltage i alle klubbens aktiviteter.
§ 5 Kontingent. 
Kontingentet fastsættes årligt, efter forslag fra bestyrelsen, af generalforsamlingen. 
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 
Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance, kan medlemmet slettes af medlemslisten
§ 6 Udelukkelse og eksklusion. 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. 
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund.
§ 7 Ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes første fredag, efter sidste spilledag i sæsonen. Skulle denne falde på en helligdag, rykkes generalforsamlingen frem til næstkommende fredag. 

Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal finde sted med tre ugers varsel ved opslag i klubbens lokale og på klubbens hjemmeside. 

Forslag,som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer samt, hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og alle punkter afgøres ved  simpelt flertal. ( Se dog § 15 og § 16 )

§ 8 Dagsorden. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

  1) Valg af dirigent og referent 
  2) Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson 
  3) Godkendelse af det reviderede regnskab 
  4) Godkendelse af budget 
  5) Fastsættelse af kontingent 
  6) Indkomne forslag 
  7) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år) 
      Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år) 
  8) Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 
  9) Valg af 1 revisor for 2 år 
10) Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år 
11) Eventuelt
§ 9 Generalforsamlingens ledelse. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 
Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §15 og §16. 

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater. 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af formanden og dirigenten.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m.gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsen. 
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. 
Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, og konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 4-5 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
Bestyrelsen har fuldmagt til at disponere over et beløb til dækning af udgifter og honorarer til personer, der har arbejdet for klubbens drift og virke. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller 
næstformanden, er til stede. Ved evt. stemmelighed er formandens/næstformandens stemme udslagsgivende. 

Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. 
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.

Bestyrelsen udarbejder interne  Klubregler.

§ 12 Regnskab. 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med kassererens og revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

§ 13 Revision. 
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant, således at der altid er 2 revisorer og 2 revisorsubleanter. 
Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 14 Tegning og hæftelse. 
Klubben tegnes af formanden og kassereren. 
Køb, salg, lånoptagning eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§ 15 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Opløsning. 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådan flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor kan træffes med almindeligt flertal uanset fremmødet. 

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal gå til ungdomsarbejdet i Danmarks Bridgeforbund.

-------------------------------------------------------------------------
Vedtaget på generalforsamlingen den 4. maj 2018