KlubreglerFormålet med disse regler er:

At sikre en god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringerne.
At hjælpe medlemmerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.
At hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet.
§ 1 Sæsonstart er normalt den første tirsdag og torsdag i september måned.
Sæsonen slutter for samtlige klubbers vedkommende den sidste spilledag i april måned.
§ 2 Ved sæsonstart fremlægger klubbens spilleudvalg en plan over sæsonens turneringer.
Generelt spilles der ikke på helligdage, samt i skolernes jule- og påskeferier.
Klubben holder normalt efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8.
I visse år spilles der også første og anden tirsdag og torsdag i december måned, og første søndag i december holdes normalt juleafslutningen for samtlige klubber. 
§ 3 Det af bestyrelsen nedsatte spilleudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. Spilleudvalget pålægger turneringslederne ansvaret for, at de ugentlige turneringer afvikles. Klubbens turneringsledere og formanden fungerer i fællesskab som klubbens turneringskomité. (Regelfortolkende udvalg)
§ 4 Turneringslederen skal tilkaldes så snart opmærksomheden, er blevet henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen skal ske stille og roligt uden unødig forstyrrelse, da det er en naturlig del af spillet, at fejl rettes på denne måde. Der må ikke meldes eller spilles videre før, turneringslederen har truffet en afgørelse. Afgørelsen kan, efter at turneringen er slut, indklages for klubbens turneringskomité, hvis man er uenig i afgørelsen. 
§ 5 Det påhviler klubbens medlemmer at behandle klubbens materiel skånsomt
§ 6 Medlemmerne vil, pr. mail, på klubbens hjemmeside - eller ved underretning på klubaftnerne, blive orienteret om arrangementer eller turneringer i andre klubber (hvis vi har fået meddelelser herom) ligesom der vil blive orienteret om Distrikt- og DBF-turneringer, samt alt relevant information om klubben.
§ 7§ 7a
Ethvert medlem kan frit vælge makker, men bestyrelsen afgør suverænt, om valget kan resultere i medlemskab af klubben, normalt efter én sæson. Et klubmedlem, der har fået en ny udefra kommende makker, er, sammen med sin nye makker, lige som alle andre medlemmer, underlagt følgende bestemmelser:
Forlader klubmedlemmet, i eller umiddelbart efter første sammenspillende sæson klubben, forlader også den nye makker klubben. Hvis et medlem er utilfreds med sin makker, og derfor ønsker en anden, er det den person, der er utilfreds, der må vige - evt. forlade klubben.
Hvis et medlem forlader klubben inden 31/12 refunderes halvdelen af kontingentet, dog ikke den af del, der er betalt til DBf og distriktet.
§ 8 Optagelse af nye medlemmer i klubben er bestyrelsens ansvarsområde.
§ 9 Klubpokalerne, der hvert år tildeles klubmestrene, er vandrepokaler og forbliver at være Bridgelogen Roskildes ejendom. Pokalerne opbevares i et skab i klublokalerne.

Etik:
God etik før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får størst mulig glæde ved turneringsbridge, og ved klublivet i øvrigt.
-------------------------------------------------------------------------
Bridgelogen Roskilde er medlem af Danmarks Bridgeforbund.

Klubreglerne er alene formuleret af bestyrelsen.

senest ændret april 2019